วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 


ไฟล์เอกสารรายชื่อผู้ทิ้งงาน 👉 ไฟล์ที่ 1

                                            👉 ไฟล์ที่ 2

                                            👉 ไฟล์ที่ 3

                                            👉 ไฟล์ที่ 4

                                            👉 ไฟล์ที่ 5

                                            👉 ไฟล์ที่ 6

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

เรียกเข้าทำสัญญา รอบที่ 2

 

เรียกเข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริการ  ประจำปีงบประมาณ 2565
 
ที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณ งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน
วันที่ 18 เมษายน 2565
ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน


 


อบรมการเงิน บัญชี พัสดุ

 โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในระบบGFMIS ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565 ณโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี