วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ว 69

💦💦 แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง💦💦

💦💦ระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์💦💦

💦💦 (Electronic Government Procurement : e-GP) 💦💦

💦💦 กับหน่วยงานภายนอก💦💦

💦💦💦


ไฟล์ดาว์นโหลด 👉 ว 69 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2565

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประชุมชี้แจง ว 78

 กลุ่มงานพัสดุ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการอนุมัติยกเว้นและ

กำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ผ่าน Microsoft Team ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

💦💦💦💦💦💦


 

 


เอกสารบรรยาย ว 78

 เอกสารบรรยาย ว 78 เกี่ยวกับการอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563


ดาว์นโหลดเอกสารการบรรยาย 👉 เอกสารบรรยาย ว 78 

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมชาย ฟองศักดิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำพูน
ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย
คณะข้าราชการครู บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เพื่อทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่
โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ จังหวัดลำพูน
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ว 78 (ยกเลิก ว 845)

 การยกเลิกหนังสือ และแจ้งเวียนหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 
เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563


ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ 👉 ว 78