วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เข้าร่วมอบรม

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ
และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หัวข้อวิชา การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐ
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน


 

 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การคืนหลักประกันสัญญา


 

การแบ่งหน้ากระดาษ

 


การแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ IR Online

 


การคืนหลักประกันซอง

 


การแก้ไขสัญญา วันที่ส่งมอบ วงเงิน

 


การกำหนดวันที่ทำสัญญา

 


การ Browse file
 
ร่วมพิธีวันที่ 12 สิงหาคม 2565

ร่วมรับฟังพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

 

 


วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายฯ

 

เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายฯ พร้อมทั้งรับทราบประเด็น ปัญหา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ผ่านระบบ Microsoft teams
อบรมจัดซื้อจัดจ้าง

 เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อวิชา "แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย" วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เข้าร่วมพิธีวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลากลาง จังหวัดลำพูน