วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เข้าร่วมอบรม

 วันที่ 22 ธันวาคม 2565

เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน การคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

หนังสือแจ้งเวียน

 หนังสือแจ้งเวียนสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จำนวน 6 เรื่องไฟล์เอกสาร 👉  ว 1490

                    👉  ว1489

                    👉  ว199

                    👉 ว198

                    👉 ว192

                    👉 ว201

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หนังสือแจ้งเวียน

แจ้งเวียนหนังสือของสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จำนวน 3 เรื่อง

1. เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวตกรรมไทย เดือน ตุลาคม 2565

2. เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

3. เรื่อง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซ์้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ไฟล์เอกสาร 👉 หนังสือเวียน

                    👉 ว1412

                    👉 ว6

                    👉 ว4

แนวทางการปฏิบัติ


 แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้
ไฟล์เอกสาร 👉 อุทิศที่ดิน