วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายฯ

 

เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายฯ พร้อมทั้งรับทราบประเด็น ปัญหา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ผ่านระบบ Microsoft teams
อบรมจัดซื้อจัดจ้าง

 เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อวิชา "แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย" วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เข้าร่วมพิธีวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลากลาง จังหวัดลำพูน


 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นิเทศติดตามงานพัสดุ กศน. อำเภอแม่ทา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 งานพัสดุ ลงพื้นที่ กศน.อำเภอแม่ทา เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

นิเทศติดตามงานพัสดุ กศน. อำเภอเวียงหนองล่อง

                                                         วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งานพัสดุ

ลงพื้นที่ กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ