วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เข้าร่วมอบรม

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ
และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หัวข้อวิชา การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐ
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน


 

 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การคืนหลักประกันสัญญา


 

การส่งมอบงาน


 

การแบ่งหน้ากระดาษ

 


การแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ IR Online