วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
 1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ สังกัดสำนักงาน กศน. สิงหาคม 2561

     👉 เอกสารคู่มือ

2. ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ (ชนิดไฟล์ MSWord)

    - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคู่มือฯ หน้า 41 – 48

     👉 เอกสารดาวโหลด

    - วิธีคัดเลือก ตามคู่มือฯ หน้า 54 – 70

       👉 เอกสารดาวโหลด

    - กรณีจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5,000 บาท ตามคู่มือฯ หน้า 91 – 97

        👉 เอกสารดาวโหลด

     - กรณีจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 5,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท ตามคู่มือฯ หน้า 101 – 109

        👉 เอกสารดาวโหลด

     - กรณีจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 100,000 บาท ไม่เกิน 500,000 บาท ตามคู่มือฯ หน้า 113 – 132

        👉 เอกสารดาวโหลด

*** ทั้งนี้ การบันทึกรายระเอียดในตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ตัวอย่างเช่น แบบ บก. 06) ขอให้ศึกษาจาก  แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 043.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

        👉 ไฟล์หนังสือ

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

Big Cleaning Day

 

ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร ตลอดจนอาคารสำนักงาน สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อสถานที่ราชการหรือผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากเรือนจำจังหวัดลำพูนร่วมดำเนินกิจกรรม


วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำพูน

ข้อหารือในกรณีแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

 

ข้อหารือกรณีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง


ไฟล์ 👉  หนังสือเวียน