วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2566

 


วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น.

☕☕ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2566
เพื่อพบปะระหว่างส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดการบูรณาการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูนและไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

อบรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง" วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน


  


 
 


วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ส่งมอบรถยนต์เช่า

 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูนส่งมอบรถยนต์เช่า จำนวน 3 คัน
ให้แก่ สกร.อำเภอลี้ สกร.อำเภอทุ่งหัวช้าง และ สกร.อำเภอแม่ทา
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566