วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ e-GP

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ e-GP

ผ่านระบบ Facebook Live 

ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565

กรมบัญชีกลางจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วิทยากรในการบรรยายมาจาก กรมบัญชีกลาง คุณทัศนีย์วรรณ  ประเสริฐศรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

 

  

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ e-GP วันที่ 25-26 พ.ค. 2565

 


ไฟล์เอกสารการอบรม 👉    บรรยาย e-GP

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 


ไฟล์หนังสือเวียน    👉 ว57

                                👉 ว118

                                👉  ว 120

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565