วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Big Cleaning Day

งานพัสดุ ทำกิจกรรม Big Cleaning Day 

อาคารพัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564

 

 


  


วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ระบบ e-GP

 👉 กศน.อำเภอลี้ เรียนรู้การเข้าระบบ e-GP 

กับนางสาวชุติมา ศักดิ์ชน นักวิชาการพัสดุ

ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564


 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรมอบรมพัสดุ

 โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ  ด้านบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

 “การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

  


 

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กลุ่มงานพัสดุเข้าร่วมอบรม

 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวชุติมา ศักดิ์ชน นักวิชาการพัสดุ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง การบัญชี และการพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสทธิภาพด้านการเงินการคลัง การบัญชี และการพัสดุ
โดยมีเนื้อหาการอบรมคือ ข้อตรวจพบในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีศึกษา
ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน 📖


เอกสารดาวน์โหลด
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (ช่วงเช้า 09.00 - 12.00 น)
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00 น)

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เข้าร่วมอบรมโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา

กลุ่มงานพัสดุ เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2566
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564
ณ เชียงดาว กู๊ดวิว รีสอร์ท

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กลุ่มงานพัสดุเข้าร่วมประชุม

 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มงาน พัสดุ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ

เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูนการคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า

 การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า


หนังสือเวียน

ว 1052

ว 165

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ว845


 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓

ไฟล์เอกสาร


วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เบิกจ่ายค่าชุดตรวจ

 การอนุมัติหลักการให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ 

และน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ว 89


                    ว89 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ                         ไฟล์เอกสารเกี่ยวกับ ว 89

เอกสารอบรม 9 ก.ย.64


                                                         รวบรวมแนวทางการปฏิบัติงาน

                         (เอกสารอบรม วันที่ 9 กันยายน 2564 โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน)


ว 150 ลงวันที่ 30 ก.ย.64

                 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 150 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564

                                                     เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน👇


ไฟล์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ว146 ลงวันที่ 30 ก.ย.64

                หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 146 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 

                                                เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน👇

ไฟล์ ว 146

ว989 ลงวันที่ 29 ก.ย.64

               เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์

                                การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ

1. ว989

2. ตัวอย่าง ว989