วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรมอบรมพัสดุ

 โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ  ด้านบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

 “การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

  


 

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กลุ่มงานพัสดุเข้าร่วมอบรม

 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวชุติมา ศักดิ์ชน นักวิชาการพัสดุ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง การบัญชี และการพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสทธิภาพด้านการเงินการคลัง การบัญชี และการพัสดุ
โดยมีเนื้อหาการอบรมคือ ข้อตรวจพบในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีศึกษา
ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน 📖


เอกสารดาวน์โหลด
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (ช่วงเช้า 09.00 - 12.00 น)
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00 น)

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เข้าร่วมอบรมโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา

กลุ่มงานพัสดุ เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2566
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564
ณ เชียงดาว กู๊ดวิว รีสอร์ท

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กลุ่มงานพัสดุเข้าร่วมประชุม

 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มงาน พัสดุ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ

เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูนการคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า

 การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า


หนังสือเวียน

ว 1052

ว 165