วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นิเทศติดตามงานพัสดุ กศน. อำเภอแม่ทา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 งานพัสดุ ลงพื้นที่ กศน.อำเภอแม่ทา เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

นิเทศติดตามงานพัสดุ กศน. อำเภอเวียงหนองล่อง

                                                         วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งานพัสดุ

ลงพื้นที่ กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

นิเทศติดตามงานพัสดุ กศน. อำเภอทุ่งหัวช้าง

                                                      วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 งานพัสดุ

ลงพื้นที่ กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

นิเทศติดตามงานพัสดุ กศน.อำเภอบ้านธิ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 งานพัสดุ
ลงพื้นที่ กศน.อำเภอบ้านธิ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

นิเทศติดตามงานพัสดุ กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง

 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 งานพัสดุ
ลงพื้นที่ กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

นิเทศติดตามงานพัสดุ กศน.อำเภอป่าซาง

 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 งานพัสดุ
ลงพื้นที่ กศน.อำเภอป่าซาง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

นิเทศติดตามกศน.อำเภอลี้

 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 งานพัสดุ ลงพื้นที่ กศน.อำเภอลี้ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

นิเทศติดตามงานพัสดุอำเภอเมืองลำพูน

 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ กศน.อำเภอแม่ทา เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ถวายเทียนพรรษา

 เข้าร่วม ถวายเทียนพรรษา ชุดสังฆทาน และชุดหลอดไฟ ถวายแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ณ วิหารวัดจามเทวี จังหวัดลำพูน

 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หนังสือเวียน

 

ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ไฟล์หนังสือ    👉 ว 708