วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หนังสือแจ้งเวียน

แจ้งเวียนหนังสือของสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จำนวน 3 เรื่อง

1. เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวตกรรมไทย เดือน ตุลาคม 2565

2. เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

3. เรื่อง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซ์้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ไฟล์เอกสาร 👉 หนังสือเวียน

                    👉 ว1412

                    👉 ว6

                    👉 ว4

แนวทางการปฏิบัติ


 แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้
ไฟล์เอกสาร 👉 อุทิศที่ดิน

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หนังสือเวียน

1. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ประสงค์จะดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็สามารถดำเนินการได้
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณา

2. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
ตอบข้อหารือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้างสรุปได้ว่า กรณีหากได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบลงทุนหลาย ๆ ประเภท เช่น ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิงประกอบ (และตัวอย่างที่ได้รับการหารือ เช่น ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นต้น) โดยจำแนกงบประมาณเป็นแต่ละรายการ และแยกวงเงินแต่ละรายการออกจากกัน


ไฟล์หนังสือ 👉 111

ไฟล์หนังสือ 👉  112