วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หนังสือแจ้งเวียน

แจ้งเวียนหนังสือของสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จำนวน 3 เรื่อง

1. เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวตกรรมไทย เดือน ตุลาคม 2565

2. เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

3. เรื่อง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซ์้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ไฟล์เอกสาร 👉 หนังสือเวียน

                    👉 ว1412

                    👉 ว6

                    👉 ว4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น