วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ว845


 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓

ไฟล์เอกสาร


วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เบิกจ่ายค่าชุดตรวจ

 การอนุมัติหลักการให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ 

และน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ว 89


                    ว89 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ                         ไฟล์เอกสารเกี่ยวกับ ว 89

เอกสารอบรม 9 ก.ย.64


                                                         รวบรวมแนวทางการปฏิบัติงาน

                         (เอกสารอบรม วันที่ 9 กันยายน 2564 โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน)


ว 150 ลงวันที่ 30 ก.ย.64

                 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 150 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564

                                                     เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน👇


ไฟล์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ว146 ลงวันที่ 30 ก.ย.64

                หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 146 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 

                                                เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน👇

ไฟล์ ว 146

ว989 ลงวันที่ 29 ก.ย.64

               เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์

                                การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ

1. ว989

2. ตัวอย่าง ว989