วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เข้าร่วมอบรม

 วันที่ 22 ธันวาคม 2565

เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน การคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

หนังสือแจ้งเวียน

 หนังสือแจ้งเวียนสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จำนวน 6 เรื่องไฟล์เอกสาร 👉  ว 1490

                    👉  ว1489

                    👉  ว199

                    👉 ว198

                    👉 ว192

                    👉 ว201