วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ e-GP

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ e-GP

ผ่านระบบ Facebook Live 

ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565

กรมบัญชีกลางจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วิทยากรในการบรรยายมาจาก กรมบัญชีกลาง คุณทัศนีย์วรรณ  ประเสริฐศรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

 

  

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ e-GP วันที่ 25-26 พ.ค. 2565

 


ไฟล์เอกสารการอบรม 👉    บรรยาย e-GP

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 


ไฟล์หนังสือเวียน    👉 ว57

                                👉 ว118

                                👉  ว 120

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 


ไฟล์เอกสารรายชื่อผู้ทิ้งงาน 👉 ไฟล์ที่ 1

                                            👉 ไฟล์ที่ 2

                                            👉 ไฟล์ที่ 3

                                            👉 ไฟล์ที่ 4

                                            👉 ไฟล์ที่ 5

                                            👉 ไฟล์ที่ 6

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

เรียกเข้าทำสัญญา รอบที่ 2

 

เรียกเข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริการ  ประจำปีงบประมาณ 2565
 
ที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณ งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน
วันที่ 18 เมษายน 2565
ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน


 


อบรมการเงิน บัญชี พัสดุ

 โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในระบบGFMIS ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565 ณโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี


 

  


วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 


ไฟล์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 👉 ไฟล์ที่ 1

                                        👉 ไฟล์ที่ 2

                                        👉 ไฟล์ที่ 3

                                        👉 ไฟล์ที่ 4

                                        👉 ไฟล์ที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ว 69

💦💦 แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง💦💦

💦💦ระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์💦💦

💦💦 (Electronic Government Procurement : e-GP) 💦💦

💦💦 กับหน่วยงานภายนอก💦💦

💦💦💦


ไฟล์ดาว์นโหลด 👉 ว 69 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2565

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประชุมชี้แจง ว 78

 กลุ่มงานพัสดุ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการอนุมัติยกเว้นและ

กำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ผ่าน Microsoft Team ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

💦💦💦💦💦💦


 

 


เอกสารบรรยาย ว 78

 เอกสารบรรยาย ว 78 เกี่ยวกับการอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563


ดาว์นโหลดเอกสารการบรรยาย 👉 เอกสารบรรยาย ว 78 

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมชาย ฟองศักดิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำพูน
ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย
คณะข้าราชการครู บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เพื่อทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่
โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ จังหวัดลำพูน
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ว 78 (ยกเลิก ว 845)

 การยกเลิกหนังสือ และแจ้งเวียนหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 
เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563


ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ 👉 ว 78