วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เข้าร่วมอบรม

 วันที่ 22 ธันวาคม 2565

เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน การคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

หนังสือแจ้งเวียน

 หนังสือแจ้งเวียนสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จำนวน 6 เรื่องไฟล์เอกสาร 👉  ว 1490

                    👉  ว1489

                    👉  ว199

                    👉 ว198

                    👉 ว192

                    👉 ว201

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หนังสือแจ้งเวียน

แจ้งเวียนหนังสือของสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จำนวน 3 เรื่อง

1. เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวตกรรมไทย เดือน ตุลาคม 2565

2. เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

3. เรื่อง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซ์้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ไฟล์เอกสาร 👉 หนังสือเวียน

                    👉 ว1412

                    👉 ว6

                    👉 ว4

แนวทางการปฏิบัติ


 แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้
ไฟล์เอกสาร 👉 อุทิศที่ดิน

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หนังสือเวียน

1. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ประสงค์จะดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็สามารถดำเนินการได้
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณา

2. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
ตอบข้อหารือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้างสรุปได้ว่า กรณีหากได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบลงทุนหลาย ๆ ประเภท เช่น ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิงประกอบ (และตัวอย่างที่ได้รับการหารือ เช่น ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นต้น) โดยจำแนกงบประมาณเป็นแต่ละรายการ และแยกวงเงินแต่ละรายการออกจากกัน


ไฟล์หนังสือ 👉 111

ไฟล์หนังสือ 👉  112


วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เข้าร่วมอบรม

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ
และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หัวข้อวิชา การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐ
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน


 

 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การคืนหลักประกันสัญญา


 

การแบ่งหน้ากระดาษ

 


การแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ IR Online

 


การคืนหลักประกันซอง

 


การแก้ไขสัญญา วันที่ส่งมอบ วงเงิน

 


การกำหนดวันที่ทำสัญญา

 


การ Browse file
 
ร่วมพิธีวันที่ 12 สิงหาคม 2565

ร่วมรับฟังพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

 

 


วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายฯ

 

เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายฯ พร้อมทั้งรับทราบประเด็น ปัญหา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ผ่านระบบ Microsoft teams
อบรมจัดซื้อจัดจ้าง

 เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อวิชา "แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย" วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เข้าร่วมพิธีวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลากลาง จังหวัดลำพูน


 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นิเทศติดตามงานพัสดุ กศน. อำเภอแม่ทา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 งานพัสดุ ลงพื้นที่ กศน.อำเภอแม่ทา เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

นิเทศติดตามงานพัสดุ กศน. อำเภอเวียงหนองล่อง

                                                         วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งานพัสดุ

ลงพื้นที่ กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

นิเทศติดตามงานพัสดุ กศน. อำเภอทุ่งหัวช้าง

                                                      วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 งานพัสดุ

ลงพื้นที่ กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

นิเทศติดตามงานพัสดุ กศน.อำเภอบ้านธิ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 งานพัสดุ
ลงพื้นที่ กศน.อำเภอบ้านธิ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

นิเทศติดตามงานพัสดุ กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง

 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 งานพัสดุ
ลงพื้นที่ กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

นิเทศติดตามงานพัสดุ กศน.อำเภอป่าซาง

 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 งานพัสดุ
ลงพื้นที่ กศน.อำเภอป่าซาง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

นิเทศติดตามกศน.อำเภอลี้

 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 งานพัสดุ ลงพื้นที่ กศน.อำเภอลี้ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวน ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ